top of page

INTERN REGELEMENT

Art 1 : Lidmaatschap

 1. Personen die lid willen worden ZeRo Skip vzw betalen de vastgelegde bijdrage en bezorgen de club de nodige persoonsgegevens via het inschrijvingsformulier, website of mail.

 2. De groepsindeling vastgelegd door de club wordt steeds gerespecteerd.

 3. ZeRo Skip vzw behoudt zich het recht het uurrooster aan te passen, om docenten te vervangen, skippers naar een andere groep te verplaatsen.

 4. Eens het lidgeld betaald werd  gaan we onmiddellijk over tot de registratie bij Gymfed vzw en hierdoor automatisch tot het afsluiten van een sportongevallenverzekering.  Omwille van de kosten die hiermee gepaard gaan kunnen we ook niet ingaan op vragen tot terugbetaling van het lidgeld.

Art 2 : Begin en einde training

 1. De training begint stipt op de tijdstippen die aangeduid staan op het uurrooster van de club.

 2. Springers zijn verplicht om zich om te kleden in de kleedkamers/ruimtes wanneer deze voorzien zijn.

 3. Wij verwachten dat de springers op voorhand de trainer inlichten indien zij niet (tijdig) aanwezig kunnen zijn bij de les/training.

Art 3 : Kledij tijdens de trainingen

 1. Tijdens de trainingen wordt sportieve kledij gedragen zoals een shortje en T-shirt. Dit is bij voorkeur de club T-shirt. Tijdens de winter kan eventueel een trainingsbroek gedragen worden.

 2. Degelijke sportschoenen zijn verplicht tijdens de trainingen. Er wordt nooit op turnpantoffels, kousen of blote voeten gesprongen wegens blessuregevaar.

 3. Lange haren worden bij elkaar gebonden.

 4. Juwelen zoals oorbellen, ringen en uurwerken worden niet gedragen op de training.

 5. Waardevolle voorwerpen zoals spelcomputers, smartphones, juwelen of dure kledij breng je best niet mee naar de training.  De skipper blijft steeds verantwoordelijk voor deze zaken.

 6. Wanneer een springer niet in orde is met bovenstaande kledijvoorschriften kan de lesgever de springer verbieden deel te nemen aan de training.

 7. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. Het is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de springer erop.

Art 4 : Kledij tijdens clubactiviteiten en kampioenschappen

 1. Op evenementen waar wij als club naar buiten komen, wordt steeds de uniformkledij gedragen. Er zal aan de competitiespringers steeds op voorhand meegedeeld worden welke kledij van toepassing is. De recreanten dragen steeds de club T-shirt.

 2. Op de website is te zien wat deze kledij inhoudt en waar deze aangekocht kan worden.

Art 5 : Drank en voeding

 1. In de zalen zijn alle drank en voeding verboden! Enkel voor water of sportdrank kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Alle andere voedingswaren blijven in de kleedkamer.

 2. Alcohol, roken en slechte voeding hebben een negatieve invloed op de algemene lichamelijke conditie en competitieve sportprestaties.  Wij vragen daarom om het gebruik hiervan te vermijden.  Kies voor een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende fruit en groenten.  Zorg ervoor dat je steeds voldoende nachtrust neemt.

 3. Wanneer er vastgesteld wordt dat er binnen of buiten de club drugs of andere verboden middelen worden aangetroffen bij een skipper zal deze onmiddellijk door de club uitgesloten worden.  Uiteraard zal de club dit ook overmaken aan de bevoegde instanties.

 4. Afval van voedingswaren wordt in de vuilnisbak gegooid en wanneer er gemorst wordt, wordt dit onmiddellijk opgekuist door de vervuiler.

Art 6 : Sportief gedrag op de training en evenementen

 1. Onze club staat voor fair play. Vals spelen of onsportief gedrag naar andere springers toe kan op geen enkele manier getolereerd worden. Indien de springer zich hier niet aan kan houden kan de lesgever beslissen de springer de rest van de training niet meer te laten deelnemen.

 2. Tijdens de trainingen wordt er in eerste instantie getraind. Om dit vlot te laten verlopen wordt er steeds geluisterd naar de lesgevers.

 3. Tijdens kampioenschappen en andere evenementen treden wij als club naar buiten. Wij verwachten van alle springers dat zij zich ook dan sportief gedragen naar springers van de eigen en van andere clubs toe. Ditzelfde verwachten wij van onze trainers en supporters.

 4. Het is verboden om stimulerende, oppeppende, spierversterkende of andere dopingprodukten te gebruiken met het oog op de verbetering van de eigen prestaties, tenzij op doktersvoorschrift en -advies. De skipper verbindt er zich toe om de lesgever over deze door een dokter voorgeschreven middelen in te lichten.

 5. Alle leden van de club kunnen geschorst of indien nodig definitief uitgesloten worden, indien zij zich ongepast gedragen. Dit ongepast gedrag omvat onder andere pesten, beledigen, grof taalgebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelen, discriminatie, …. Tijdelijke of definitieve uitsluiting kan enkel plaatsvinden indien de vooraf vastgelegde tuchtprocedure werd gevolgd. Discriminatie van kinderen uit minderheidsgroepen wordt niet geaccepteerd.

 6. ZeRo Skip heeft een aanspreekpunt integriteit aangesteld. Hierbij kan iedereen terecht met eventuele problemen of klachten rond integriteit. De API is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulpen bijstand te verlenen. Je kan de API bereiken via dit e-mailadres: zeroskip.api@gmail.com

Art 7 :  Zaal- en materiaalgebruik

 1. De springers merken hun touw zo dat ze dit steeds kunnen herkennen (stickers of je naam erop).

 2. De springers helpen na de training met het opruimen van de touwen (bv. Knopen eruit halen, touwen oprollen, ed.).

 3. De sporthallen waar de trainingen doorgaan hebben regels. Deze dienen de lesgevers en springers na te volgen.

 4. Materiaal dat geen eigendom van de club is wordt niet gebruikt zonder de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen.

 5. Materiaal niet eigen aan de sport Rope Skipping wordt enkel gebruikt mits toestemming van de lesgevers (matten, turntoestellen, ...).

Art 8: Gedragscode voor ouders

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind tijdig voor aanvang van deles/training aanwezig is en bij het einde van de les weer tijdig wordt opgehaald.

 2. Ouders van nieuwe springers stellen zich voor aan de verantwoordelijke trainer. Dit zorgt ervoor dat kinderen enkel de club verlaten met iemand die de trainer (her)kent.

 3. Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders en andere toeschouwers, behoudens toelating van de trainer, op geen enkel moment de trainings- of wedstrijdvloer betreden.

 4. Indien noodzakelijk geacht door de lesgever kunnen toeschouwers , als zij de trainingen storen, te allen tijde gevraagd worden de sportzaal te verlaten.

 5. Ouders worden aangeraden om de competities/activiteiten/toonmomenten van hun kinderen bij te wonen.

 6. Ouders worden aangeraden om zich tot de verantwoordelijke trainer te wenden als ze zich zorgen maken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling. De trainer of verantwoordelijke wordt hiervoor persoonlijk aangesproken. De discussies met een trainer worden niet gevoerd op sociale media, sms, chat, …

Art 9 : Publicatie van foto's

Op onze website en in onze nieuwsbrieven publiceren wij foto's van evenementen  en trainingen binnen onze club. Als u als ouder liever hebt dat er geen foto's van uw zoon of dochter verschijnen, gelieve dit dan schriftelijk te melden via mail naar ZeRoSkip.info@gmail.com

Art 10 : Competitie

 1.  Als competitiespringer ben je minimum 80% van de trainingen aanwezig.

 2. Elke competitiespringer, die in aanmerking komt voor een jurycursus, volgt zijn jurycursus en geeft daarbij 2 data op om te jureren.

 3. Je gaat als competitiespringer akkoord om de regels die opgelegd zijn door de club te volgen, bv. kledij, jury, deelname internationale wedstrijden.

Art 11 : Concurrentie

 1. Een competitiespringer mag zich niet engageren in een andere rope skipping club, zonder de regels i.v.m. transfers tussen clubs te respecteren.

 2. Een competitiespringer mag zich wel engageren bij een andere ropeskipping organisatie voor het geven van demonstraties, initiaties, cursussen of lessen(reeksen) of het deelnemen aan recreatieve wedstrijden (bijv. DDCB). In geval van conflicterende belangen (bijv. demonstratie van  ZeRo Skip vzw én tegelijkertijd een demonstratie van de andere organisatie) zal het belang van ZeRo Skip vzw echter altijd primeren. Er zal natuurlijk steeds gestreefd worden naar een oplossing die voor alle partijen favorabel is.

Art 12 :  Praktische afhandeling bij een kwetsuur.

 1. Een verzekeringsformulier wordt meegegeven door de lesgevers of bekomen via de website.

 2. Dit formulier wordt verder ingevuld door de behandelende arts

 3. Vervolgens wordt het formulier door de ouders zelf opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Alle verdere communicatie verloopt tussen de ouders en de verzekeraar. Indien er zich een probleem voordoet, kan u contact met ons opnemen via ZeRoSkip.info@gmail.com

Art 13 : Engagement van de ouders

Wij vragen de ouders van onze skippers rekening te houden met het volgende :

 1. Toon steeds een positieve belangstelling voor de prestaties van uw dochter of zoon, niet alleen bij goede prestaties maar ook bij tegenslagen en teleurstellingen.

 2. Wees enthousiast tijdens competities maar toon steeds sportief gedrag.

 3. Het betalen van jonge skippers voor geleverde prestaties raden we ten stelligste af.

 4. Straf uw kind niet met het verbieden om aan trainingen of wedstrijden deel te nemen.

 5. Tracht voor zoveel mogelijk rekening te houden met de  geplande data van competities en internationale toernooien.

 6. De club zal het ten zeerste waarderen als u een paar keer per jaar een handje toesteekt bij onze clubactiviteiten.

 

Art 14 : Gegevens van de club

ZeRo Skip vzw
Brusselsesteenweg 192
1980 Zemst

ZeRoSkip.info@gmail.com

www.zeroskip.be

Voorzitter: Robbe Van Rompaey

Penningmeester: Sara Knaeps

Rekeningnummer: IBAN: BE43 9730 9973 2101 - BIC: ARSP BE 22

Facturatieadres:
Brusselsesteenweg 192
1980 Zemst

Ondernemingsnummer: BE0563899701

Reglementen

bottom of page